Ugrás a tartalomra Ugrás a navigációs menübe
A HIWIN GmbH, Brücklesbünd 2, 77654 Offenburg értékesítési és szállítási feltételei

Utolsó módosítás: 2014. 06. 01.

1. Hatály

1.1. Minden szállításra és szolgáltatásra kizárólag a mi szállítási feltételeink érvényesek. A Megrendelő általános szerződési feltételei még akkor sem érvényesek, ha azok ellen kifejezetten nem emelünk kifogást.

1.2. A feltételek kereskedőkre vonatkoznak, amennyiben a szerződés a kereskedelmi tevékenység részét képezi; továbbá közjogi jogalanyokra és közjogi különvagyonokra.
​​​​​​​
2. Ajánlat és szerződéskötés

2.1. Ajánlataink nem kötelező érvényűek.

2.2. A megrendelések csak akkor tekinthetők elfogadottnak, ha azokat írásban visszaigazoljuk.

2.3. A szállítás terjedelme tekintetében az írásos megrendelési visszaigazolásunk az irányadó. A kiegészítő megállapodások és a változtatások írásos visszaigazolást igényelnek.

2.4. A költségelőirányzatokra, rajzokra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan fenntartjuk a korlátlan tulajdonjogot és a szerzői jogot; ezek nem tehetők elérhetővé harmadik felek számára. Amennyiben a megrendelés nem érkezik be hozzánk, az ajánlatokhoz tartozó rajzokat és egyéb dokumentumokat kérésre azonnal vissza kell küldeni.

3. Árak és fizetés

3.1. Külön megállapodás hiányában az árak gyártelepi árak, és csomagolás nélkül értendők. Az árakra rászámoljuk még a mindenkori jogszabályban előírt áfa összegét.

3.2. Minden fizetést a számla kiállításától számított 30 napon belül kell teljesíteni a megadott számlaszámra, mindenféle költség levonása nélkül. Ha a fizetés a számla kiállításától számított 10 napon belül történik, 2% árengedményt adunk. A fizetés rendezése csekkel és váltóval nem lehetséges.

3.3. A kifizetések visszatartása vagy az ügyfél általunk vitatott és jogilag nem megalapozott viszontköveteléseibe történő beszámítása nem megengedett.

3.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Szállító jogosult a mindenkori banki alapkamatot 8%-kal meghaladó késedelmi kamatot felszámítani. Ha a Megrendelő nem válaszol az első fizetési felszólításra, a Szállító jogosult minden egyéb, adott esetben még kifizetetlen számlát azonnal esedékessé tenni.

4. Szállítási határidő, szállítási késedelem, lehívásos megrendelések és átvételi kötelezettség

4.1. A megállapodás szerinti szállítási határidő betartásának előfeltétele a Megrendelő által átadandó valamennyi dokumentum, engedély és jóváhagyás időben történő rendelkezésre bocsátása, valamint a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítése. Amennyiben ez nem történik meg, a határidőt ennek megfelelően meg kell hosszabbítani, kivéve, ha a Szállító felelős a késedelemért.

4.2. A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, amikor a szállítás tárgya elhagyta a Szállító gyártelepét, vagy annak kiszállításra váró állapotát annak lejártáig jelezték.

4.3. Ha a szállítási határidő be nem tartása vis maior, bérvita vagy a Szállítón kívül álló egyéb esemény következménye, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. A Szállító köteles a lehető leghamarabb értesíteni a Megrendelőt az ilyen körülmények kezdetéről és végéről.

4.4. Amennyiben a Szállító késedelembe esik, és emiatt a Megrendelő kárt szenved, úgy jogosult átalányösszegű késedelmi kártérítést követelni. Ennek összege a késedelem minden teljes hete után a késedelem miatt időben vagy a szerződésnek megfelelően fel nem használható szállítási rész értékének 0,5%-a, de összesen legfeljebb 5%-a.

4.5. Amennyiben a Szállító késedelembe esik, a Megrendelő csak akkor állhat el a Szerződéstől, ha a Szállító felelős a késedelemért, és a Szállító nem tartotta be a szállításra megállapított észszerű határidőt.

4.6. A Szállító kérésére a Megrendelő köteles észszerű határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a szállítás késedelme miatt eláll-e a szerződéstől és/vagy kártérítést követel-e a teljesítés helyett, vagy ragaszkodik-e a szállításhoz.

4.7. A nem teljesítés miatti további igények kizárólag a 8. ponton alapulnak.

4.8. Amennyiben a Megrendelővel az a megállapodás született, hogy a véglegesen egyeztetett mennyiséget meghatározott időn belül (szerződéses időszak) kell leszállítani, és a Megrendelőnek joga van meghatározni az adott szállítási határidőt, a szállításokat legalább nyolc héttel a kívánt szállítási határidő előtt le kell tőlünk hívni. A szerződéses időszak lejárta után a HIWIN GmbH jogosult leszállítani és kiszámlázni a még le nem hívott mennyiséget.

4,9. Amennyiben a Megrendelővel az a megállapodás született, hogy egy bizonyos vagy határozatlan mennyiséget egy bizonyos vagy határozatlan időn belül kell leszállítani, és a Megrendelőnek joga van meghatározni az adott szállítási határidőt, a szállítási mennyiség időegységenkénti növelését vagy csökkentését legkésőbb a kívánt szállítási határidő előtt tizenkét héttel be kell jelenteni. Ha az időegységenkénti szállítási mennyiséget több mint 35%-kal csökkenteni kell vagy be kell szüntetni, a HIWIN GmbH jogosult leszállítani és kiszámlázni az összes legyártott vagy gyártás alatt álló árut.

4.10.
Ha a HIWIN GmbH bizományi raktárat tart fenn a Megrendelőnél, a Megrendelő köteles a hat hónapnál hosszabb ideig a raktárban lévő árukat a tulajdonába venni, és az árukat a megállapodás szerinti fizetési feltételeknek megfelelően kifizetni. A HIWIN GmbH jogosult ezt a tulajdonjog-átruházást megfelelő leltárellenőrzés mellett saját maga elvégezni és kiszámlázni. A Megrendelő köteles a bizományi árut az egyéb áruktól térben elkülönítve tárolni.

5. Kockázat átruházása és kiszállítás

5.1. A kockázat legkésőbb a szállított áru kiszállításakor száll át a Megrendelőre, még akkor is, ha részszállításra kerül sor, vagy más szolgáltatásokat– például a szállítási költségek átvállalását vagy kiszállítást – is vállaltunk.

5.2. Ha a kiszállítás olyan körülmények miatt késik, amelyekért a Megrendelő a felelős, a kockázat a kiszállításra váró állapot napjától száll át a Megrendelőre.

5.3. A Megrendelő kérésére a szállítmányt az ő saját költségére az általa megadott információk szerint biztosítjuk.

5.4. Részszállítások megengedettek, ha ez a Megrendelő számára észszerű, figyelembe véve a Megrendelő érdekeit.

5.5. A csomagolást nem visszük vissza.

6. Jogok hibák esetén

6.1. A Megrendelő az átvételt követően köteles azonnal ellenőrizni a szállításokat és szolgáltatásokat, hogy fennállnak-e hibák. Ha hibát állapítanak meg, azt haladéktalanul, de legkésőbb a kockázat átszállását követő 10 napon belül írásban kell jelezni. A rejtett hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésüket követő 10 napon belül írásban kell jelezni.

6.2. A szállítás és szolgáltatás hibás részeit a Szállító saját belátása szerint átdolgozza, vagy újonnan leszállítja, illetve újonnan nyújtja.

6.3. A Megrendelő köteles biztosítani a Szállító részére a szükséges időt és lehetőséget, hogy elvégezzen minden későbbi fejlesztést és cserét, ami szükségesnek tűnik a Szállító számára. Ellenkező esetben a Szállító mentesül az ebből eredő következményekért vállalt felelősség alól.

6.4. Ha a kijavítás vagy a csere sikertelen, vagy ha a Szállító számára a kijavításra vagy a cserére megállapított észszerű határidő eredménytelen lejártát engedélyezte, a Megrendelő a 7. pont szerinti esetleges kártérítési igények sérelme nélkül, a törvényi kereteken belül jogosult a szerződésben megállapított ár leszállítására vagy a szerződéstől való elállására. Jelentéktelen hibák esetén azonban a Megrendelőnek csak a szerződésben megállapított ár leszállítására jogosult.

6.5. Nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, a Megrendelő vagy harmadik fél általi hibás összeszerelés vagy üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő berendezések, vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások, valamint nem reprodukálható szoftverhibák esetén semmilyen szavatossági igény nem támasztható, kivéve, ha azok a Szállító felelősségi körébe tartoznak. Ha a Megrendelő vagy harmadik fél nem megfelelő változtatásokat vagy javítási munkát végez, akkor azokra és az azokból eredő következményekre semmilyen szavatossági igény nem támasztható. A felelősség kizárása akkor is érvényes, ha a hiba a Megrendelő által szállított anyagra vezethető vissza.

6.6. A kicserélt alkatrészek a Szállító tulajdonába kerülnek.

6.7. A szavatossági igények 12 hónapig érvényesíthetők. Halál, végtagsérülés vagy egészségkárosodás esetén, a Szállító szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése esetén, valamint a hiba csalárd eltitkolása esetén a törvényi határidőket kell alkalmazni. A törvényi határidők vonatkoznak a visszkereseti igényekre (BGB 479. § (1) bek.), az épületek hibáira vagy az olyan szállítási tételekre is, amelyek szokásos használati módjuknak megfelelően
épülethez használnak és annak meghibásodását okozta (BGB 438. § (1) és (2) bek,, valamint 634a § (1) és (2) bek.).

7. Tulajdonjog fenntartása

7,1. A szállítási tétel tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a Megrendelővel kötött szállítási szerződésekből származó valamennyi kifizetés meg nem érkezik. A Megrendelő szerződésszegése – különösen a fizetés elmulasztása – esetén, emlékeztető után jogosultak vagyunk visszavenni a szállítási tételt, és a Megrendelő köteles azt kiadni.

7.2. A Megrendelő jogosult a szállítási tételt a szokásos üzletmenet keretében továbbértékesíteni. A Megrendelővel harmadik féllel szembeni viszonteladásból eredő valamennyi követelést azonban már átruházza ránk, függetlenül attól, hogy a fenntartott árukat feldolgozás nélkül vagy azt követően értékesíti-e tovább. A Megrendelő az engedményezést követően is jogosult ezen követelések beszedésére. Ez nem érinti a követelések saját magunk általi beszedésére vonatkozó hatáskörünket, azonban vállaljuk, hogy
nem szedjük be a követeléseket mindaddig, amíg a Megrendelő megfelelően teljesíti fizetési kötelezettségeit. Előírhatjuk a Megrendelőnek, hogy értesítsen bennünket az engedményezett követelésekről és azok adósairól, adjon meg minden, a beszedéshez szükséges információt, adja át a kapcsolódó dokumentumokat, és értesítse az adósokat az engedményezésről. Ha a
a szállítás tárgyát más, nem hozzánk tartozó árukkal együtt értékesítik, a Megrendelőnek az Átvevővel szembeni követelése a közöttünk és a Megrendelő között megállapodott szállítási ár összegében engedményezettnek tekintendő.

7.3. A fenntartott tételek feldolgozását vagy átalakítását mindig a Megrendelő végzi el számunkra. Ha a fenntartott tételt más, nem hozzánk tartozó tétellel együtt dolgozzák fel, az új tételt a fenntartott tételnek a feldolgozás időpontjában a többi feldolgozott tételhez viszonyított értékével arányosan szerezzük meg. Ugyanez vonatkozik a feldolgozásból származó árukra, mint a fenntartott árukra.

7.4. A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartása alatt a szállítmányt lopás, törés, tűz, víz vagy egyéb kár ellen biztosítani, és erről minket értesíteni. Amennyiben ez nem történik meg, a biztosítási kötvényeket a Megrendelő költségére mi köthetjük meg.

7.5. A tulajdonjog fenntartása és a bennünket megillető biztosítások a Megrendelő érdekében vállalt függő kötelezettségek alóli teljes mentességig érvényesek.

7.6. Vállaljuk, hogy felszabadítjuk azokat az biztosításokat, amelyekre jogosultak vagyunk, amennyiben azok értéke 20%-nál nagyobb mértékben meghaladja a biztosítandó követeléseket, ha azokat még nem egyenlítették ki.

8. Felelősség

8.1. A felelősség bármilyen jogi okból kizárt azokért a károkért, amelyek nem magán a szállítási tételen következtek be.

8.2. A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik szándékosság vagy súlyos gondatlanság, halál, végtagsérülés vagy egészségkárosodás, csalárd módon eltitkolt hibák, garancia vállalása vagy beszerzési kockázat, alapvető szerződési kötelezettségek megszegése vagy a szállítási tétel hibái esetén, amennyiben
a termékfelelősségről szóló törvény szerint a magánhasználatú tárgyakban keletkezett személyi vagy vagyoni károkért kell felelősséget vállalni.

8.3. Alapvető szerződési kötelezettségek megszegése esetén az enyhe gondatlanság esetén a kártérítési igény a szerződésben meghatározott, észszerűen előrelátható kárra korlátozódik.

8.4. A szerződéses kiegészítő kötelezettségek, például a tájékoztatási és tanácsadási kötelezettségek megszegése esetén értelemszerűen a 6. és 8. pontot kell alkalmazni.

8.5. Amennyiben a Megrendelő a 8. pont alapján igényre jogosult, az a 6.7. pont szerint évül el.

9. Illetékes bíróság, alkalmazandó jogok és egyéb rendelkezések

9.1. Az illetékes bíróság az Offenburgi Bíróság. Azonban a Megrendelő székhelye szerinti bíróságon is jogosultak vagyunk keresetet benyújtani.

9.2. A szerződéses jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó a kollíziós szabályok és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye kizárása mellett.

9.3. A szállítások teljesítési helye az a hely, ahonnan szállítunk.

9.4. Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezése hatálytalanná válik, az a többi rendelkezés hatályát nem érinti.