text.skipToContent text.skipToNavigation

Pogoji prodaje in dostave podjetja HIWIN GmbH, Brücklesbünd 2, 77654 Offenburg

Sales and Delivery Terms are available in English on website http://www.hiwin.de/en/GTC.html

Stanje: 01. 06. 2014

1. Veljavnost

1.1. Za vse dostave in storitve veljajo samo naši dobavni pogoji. Splošni pogoji poslovanja naročnika ne veljajo niti takrat, kadar jim izrecno ne nasprotujemo.

1.2. Pogoji veljajo za trgovce, če pogodba spada k trgovinski dejavnosti, pravne osebe javnega prava in javno posebno premoženje.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

2.1. Naše ponudbe so neobvezujoče.

2.2. Ponudbe postanejo obvezujoče šele takrat, ko jih pisno potrdimo.

2.3. Velja tisti obseg dostave, ki ga mi pisno potrdimo. Dodatni dogovori in spremembe morajo biti potrjeni z našim pisnim potrdilom.

2.4. Pridržujemo si neomejeno pravico do avtorskih pravic in lastništva predračunov, risb in drugih dokumentov; ti ne smejo biti dostopni tretji osebi. Risbe in druge pripadajoče dokumente nam morate v primeru, da ne dobimo naročila, na zahtevo nemudoma vrniti.

3. Cena in plačilo

3.1. Cene za pakiranje so franko tovarna, razen če je dogovorjeno drugače. K ceni se doda davek na dodano vrednost, višina je odvisna od zakonodaje zadevne države.

3.2. Vsa plačila v neto znesku morajo biti opravljena plačilni agenciji najpozneje 30 dni po izdaji računa. Ob plačilu v roku 10 dni se prizna 2 % popust. Plačevanje računa z izdajo čeka ali z menjavo ni mogoče.

3.3. Stranka ne sme zadrževati plačila ali delnega plačila zaradi morebitnih nasprotnih zahtevkov naročnika, ki se nam zdijo sporni in niso pravnomočni.

3.4. V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, ima dobavitelj pravico temeljni obrestni meri prišteti 8 % obresti. Če se naročnik ne odzove na prvi opomin, ima dobavitelj pravico od naročnika zahtevati takojšnje plačilo morebitnih drugih računov.

4. Rok dostave, dostava z zamudo, krovno naročilo in obvezen odkup

4.1. Dogovorjeni rok se upošteva samo v primeru, da naročnik pravočasno priskrbi vso dokumentacijo, dovoljenja in sprostitve ter izpolni druge obveznosti naročnika. Če se to ne zgodi, se rok temu primerno podaljša, razen če je dobavitelj odgovoren za zamudo.

4.2. Rok dostave se upošteva, če predmet dostave pravočasno zapusti obrat dobavitelja ali če dobavitelj naročnika obvesti, da je predmet pripravljen za odpremo.

4.3. Rok dostave se podaljša, če je neupoštevanje roka dostave posledica višje sile, spora ali drugih dogodkov, na katere dobavitelj ne more vplivati. Dobavitelj mora naročniku v tem primeru čim prej sporočiti začetek in konec takšnih okoliščin.

4.4. V primeru, da dobavitelj zamudi in ima naročnik zaradi tega škodo, ima pravico od dobavitelja zahtevati pavšalno odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za vsak pretečeni teden zamude znaša 0,5 %, vendar ne več kot 5 % vrednosti pošiljke, ki ni pravočasno prispela zaradi zamude ali je ni mogoče uporabljati v skladu s pogodbo.

4.5. Če dobavitelj zamudi, lahko naročnik od pogodbe odstopi samo v primeru, da je dobavitelj odgovoren za zamudo in mu je naročnik pred tem dal primeren rok za dostavo.

4.6. Naročnik je dolžan na zahtevo dobavitelja v primernem roku sporočiti, ali zaradi zamude dostave odstopa od pogodbe in/ali namesto storitve zahteva odškodnino ali pa se strinja z dostavo.

4.7. Nadaljnje zahteve zaradi zamude potekajo izključno v skladu z 8. točko.

4.8. Če se dobavitelj dogovori z naročnikom, da mu bo v določenem času (čas veljavnosti pogodbe) dostavil točno določeno količino blaga, in ima naročnik pravico določiti datum dostave, mora dostave preklicati najpozneje 8 tednov pred želenim datumom dostave. Po preteku veljavnosti pogodbe lahko podjetje HIWIN GmbH dostavlja in zaračunava blago, ki ni bilo preklicano.

4.9. Če se dobavitelj dogovori z naročnikom, da bo v določenem ali nedoločenem obdobju dostavil določeno ali nedoločeno količino blaga in ima naročnik pravico določiti datum dostave, mora dobavitelju v primeru, da želi večjo ali manjšo količino blaga za dostavo, to sporočiti najpozneje 12 tednov pred želenim datumom dostave. Če je količina blaga za dostavo v enem roku zmanjšana za več kot 35 % ali preklicana, sme HIWIN GmbH vse proizvedeno ali deloma proizvedeno blago dostaviti in zaračunati.

4.10. Naročnik je v primeru, da HIWIN GmbH skrbi za konsignacijsko zalogo, dolžan prevzeti blago, ki je skladiščeno dlje od 6 mesecev, in zanj plačati v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. Podjetje HIWIN GmbH ima pravico samo skrbeti za ta prenos lastništva prek nadzora zalog in zanj izstaviti račun. Naročnik je dolžan konsignacijsko blago skladiščiti v ločenem prostoru.

5. Prenos tveganja in odprema

5.1. Tveganje se prenese na naročnika najpozneje v času odpreme delov za dostavo naročniku, tudi takrat, ko dobavitelj opravlja delne dostave ali je prevzel tudi druge obveznosti, na primer stroške odpreme ali dovažanje.

5.2. Če dostava zamuja zaradi okoliščin, za katere je odgovoren naročnik, se tveganje prenese na naročnika z dnem, ko je blago pripravljeno za dostavo.

5.3. Dobavitelj lahko na željo naročnika na njegove stroške zavaruje pošiljko po njegovih navodilih.

5.4. Delne dostave so dovoljene, če je to dopustno pri upoštevanju interesov naročnika.

5.5. Podjetje embalaže ne vzame nazaj.

6. Pravice ob napakah

6.1. Naročnik mora dostavljeno blago in storitve preveriti takoj po prejemu. V primeru, da najde napako, jo mora pisno javiti takoj po prenosu tveganja, vendar najpozneje v 10 dneh. Naročnik mora skrite napake pisno javiti takoj, vendar najpozneje v 10 dneh po ugotovitvi napake.

6.2. Deli pošiljke ali storitve z napako se lahko po želji naročnika popravijo ali ponovno dostavijo oz. opravijo.

6.3. Naročnik mora dobavitelju za odpravljanje napak in dostavo rezervnih delov omogočiti ustrezen rok in pogoje. V nasprotnem primeru dobavitelj ne jamči za posledice napak.

6.4. Če podjetje ne more popraviti napake ali dostaviti rezervnih delov ali dobavitelj dela v ustreznem določenem času ni mogel opraviti, ima naročnik pravico brez poseganja v pravico do odškodnine po 7. točki pravico, da v skladu z zakoni zniža pogodbeno ceno ali odstopi od pogodbe. Pri napakah, ki jih ni mogoče odpraviti, ima naročnik samo pravico do znižanja pogodbene cene.

6.5. V primeru neustrezne ali nepravilne uporabe, neustrezne montaže oz. usposobitve, ki jo opravi naročnik ali tretja oseba, naravne obrabe, nepravilnega ali neskrbnega ravnanja, neustreznega vzdrževanja, neprimernih obratnih sredstev, kemičnega, elektrokemičnega ali električnega vpliva in enkratnih napak programske opreme naročnik nima pravice zahtevati odškodnine, če za napako ni odgovoren dobavitelj. Naročnik prav tako nima pravice do odškodnine, če je on ali tretja oseba opravljal neprimerne spremembe ali dela za prvi zagon in ima blago zaradi tega potem okvaro. Oprostitev odgovornosti velja tud v primeru, da do napake pride zaradi materiala, ki ga je dostavil naročnik.

6.6. Rezervni deli so last dobavitelja.

6.7. Pravica do odškodnine zastara po 12 mesecih. V primeru smrtne nesreče, poškodbe ali bolezni, ob namerni kršitvi ali kršitvi zaradi hude malomarnosti dobavitelja in v primeru zamolčanja napake veljajo roki, določeni v zakonodaji. Predpisani roki veljajo tudi za pravico do odškodnine (479. čl., 1. odst. nemškega civilnega zakonika – BGB) zaradi napake na zgradbi ali dostavljenem blagu, ki se običajno uporablja za zgradbe in je povzročilo napako (438. čl., 1. odst., št. 2 in 634a. čl., 1. odst., št. 2 BGB).

7. Lastninski pridržek

7.1. Do plačila vseh računov po pogodbah, ki jih je podjetje sklenilo z naročnikom, je podjetje zakoniti lastnik dostavljenega blaga. Če naročnik krši pogodbo, posebno pri plačilu, imamo pravico po izdaji opomina nazaj prevzeti dostavljeno blago in naročnik je dolžan tisto blago vrniti.

7.2. Naročnik ima pravico dostavljeno blago po običajnem postopku poslovanja prodati naprej. V tem primeru nam odstopi vse zahteve, ki bi jih v primeru nadaljnje prodaje lahko uveljavljal pri odjemalcu ali tretji osebi, ne glede na to, ali se blago s pridržkom lastninske pravice proda naprej ne glede na to, ali je bilo obdelano ali ne. Naročnik ima tudi po odstopu pravico do uveljavljanja teh zahtev. Mi imamo še vedno pravico sami uveljaviti te zahteve; vendar se obvezujemo, da teh zahtev ne bomo uveljavljali, če bo naročnik svoje obveznosti poravnal. Podjetje lahko zahteva, da mu naročnik sporoči zahteve, dolžnike in vse potrebne podatke ter preda pripadajočo dokumentacijo, dolžnikom pa mora javiti svoj odstop od pravice. Če se dostavljeno blago naprej proda skupaj z drugim blagom, ki ni v lasti podjetja, se naročnik odreka samo znesku v višini dostave, za katerega se je dogovoril s podjetjem, preostali znesek, ki mu dolguje odjemalec, pa pripada njemu.

7.3. Naročnik bo obdelavo ali preoblikovanje blaga s pridržkom lastninske pravice vedno izvedel za podjetje. V primeru, da se zadržano blago obdela skupaj s predmeti, ki ne pripadajo podjetju, je podjetje solastnik novega predmeta v vrednosti blaga s pridržkom lastninske pravice glede na vrednost drugih obdelanih predmetov v času obdelave. Za obdelane predmete veljajo enaka določila kot za predmete s pridržkom lastninske pravice.

7.4. Naročnik je dolžan dostavljeno blago v času pridržka lastninske pravice zavarovati pred krajo, poškodovanjem, požarom, vodo ali drugo škodo in nas o tem obvestiti. Če tega ne stori, ima podjetje pravico samo skleniti ta zavarovanja na stroške naročnika.

7.5. Pridržek lastninske pravice in zavarovanja, ki pripadajo podjetju, veljajo do popolne oprostitve pogojnih obveznosti, ki jih je podjetje opravilo v korist naročnika.

7.6. Podjetje se zavezuje, da se bo odpovedalo dodatnemu zavarovanju, če vrednost zavarovanja presega vrednost zahtev za več kot 20 %.

8. Jamstvo

8.1. Podjetje ne glede na vrsto pravne podlage ne jamči za škodo, ki je nastala drugje kot na dostavljenem blagu.

8.2. Oprostitev odgovornosti ne velja ob namernem poškodovanju ali hudi malomarnosti, v primeru smrti, poškodbe ali bolezni po lastni krivdi, pri napakah, ki so bile namerno zamolčane, pri prevzemu jamstva ali tveganih naročilih, v primeru kršenja pomembnih pogodbenih določil ali napak na dostavljenem blagu, če zakon o odgovornosti za proizvode velja za osebe ali materialno škodo na predmetih za zasebno rabo.

8.3. V primeru kršenja pomembnih pogodbenih določil po lastni krivdi pravica do odškodnine pri majhni malomarnosti velja zgolj za običajno in predvidljivo škodo.

8.4. V primeru kršenja sekundarnih določil pogodbe, na primer javljanja ali svetovanja, veljata 6. in 8. točka.

8.5. Če ima naročnik pravico do zahtev v 8. točki, ta zastara po točki 6.7.

9. Pristojno sodišče, pravo, ki se uporablja, in ostalo

9.1. Za spore je pristojno sodišče v Offenburgu. HIWIN GmbH si pridržuje pravico, da toži sedež podjetja naročnika.

9.2. Za pogodbeno razmerje velja pravo Zvezne republike Nemčije, pri čemer so izključene kolizije zakonov in konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

9.3. Kraj izvedbe za dostave je kraj, s katerega dostavlja podjetje.

9.4. V primeru, da je katera določba neveljavna ali preneha veljati, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.