text.skipToContent text.skipToNavigation


1. Ochrona danych - podsumowanie

Ogólne informacje
Poniżej prezentujemy informacje dotyczące danych osobowych i tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę Web. Dane osobowe to te wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Obszerne informacje dotyczące tematyki powiązanej z ochroną danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, znajdującym się pod niniejszym tekstem.

Ustalanie danych na naszej stronie Web

Kto jest odpowiedzialny za ustalanie danych na tej stronie Web?
Dane na niniejszej stronie Web przetwarzane są przez dostawcę strony Web. Jego dane do kontaktu można znaleźć w Impressum niniejszej strony Web.

W jaki sposób ustalamy Państwa dane?
Państwa dane pobierane są z jednej strony dlatego, że sami je nam Państwo przekazujecie. Chodzi w tym przypadku np. o dane, które podawane są przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane ustalane są automatycznie w trakcie wizyty na stronie Web poprzez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim wszelkie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Ustalanie tych danych wykonywane jest automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę Web.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część tych danych jest pobierana w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania tej strony Web. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy i celu zapisania Państwa danych osobowych. Poza tym macie Państwo prawo do domagania się korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum. Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym.

Dodatkowo macie Państwo - w określonych okolicznościach - prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły w tym zakresie dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy i narzędzia od oferentów trzecich
W trakcie wizyty na naszej stronie może być dokonywana ocena statystyczna Państwa serfowania w Internecie. Taka analiza realizowana jest przede wszystkich za pomocą ciasteczek i tak zwanych programów analitycznych. Analiza serfowania w Internecie wykonywana jest z reguły anonimowo; na podstawie informacji dotyczących serfowania nie można zidentyfikować danej osoby. Macie Państwo możliwość sprzeciwienia się niniejszej analizie lub zapobiegania jej wykonywaniu poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w poniższym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Możecie Państwo sprzeciwić się przeprowadzaniu niniejszej analizy. O możliwościach przedłożenia niniejszego sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.


2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Dostawca niniejszych stron bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane poufnie, zgodnie z ustawowymi przepisami, odnoszącymi się do ochrony danych, oraz niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych.

Kiedy odwiedzacie Państwo niniejszą stronę Web, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to te dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Informujemy, iż przekazywanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.
Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej.

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie Web jest:

HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg

Telefon: 0049 (0) 781 93278 0
e-mail:  info@hiwin.de

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, która decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procedur, dotyczących przetwarzania danych, możliwych jest jedynie za Państwa jednoznaczną zgodą. Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność przetwarzania danych, które zrealizowane zostało do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszone na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwienia się pobieraniu danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych])

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litera e lub f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], to w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa specyficznej sytuacji; dotyczy to także zbierania informacji (profiling) opartych na niniejszych przepisach. Podstawa prawna, na której oparte jest przetwarzanie danych, dostępna jest w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych. W razie skorzystania z prawa do sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że, będziemy w stanie udokumentować ważne powody wymagające ochrony dla takiego przetwarzania, które będą istotniejsze niż Państwa interes, prawa i swobody, lub gdy celem takiego przetwarzania będzie podnoszenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych (sprzeciw zgodny z art. 21, ustęp 1 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji reklamy bezpośredniej, to przysługuje Państwu prawo do złożenia w każdym momencie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w ramach niniejszej reklamy; dotyczy to także zbierania informacji (profiling), o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli przedłożony zostanie sprzeciw Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodny z art. 21, ustęp 2 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urządzenie nadzorczym
W razie naruszenia przepisów wynikających z DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]) poszkodowanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim stałego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca dokonania rzekomego naruszenia przepisów. Prawo do złożenia zażalenia przysługuje bez naruszenia innych administracyjno-prawnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Lista pełnomocników ds. ochrony danych (bez zapewnienia co do kompletności lub poprawności) oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do polecenia wydania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu rywalizacji umowy, sobie lub innej osobie trzeciej w standardowym, komputerowym formacie. O ile domagacie się Państwo przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, to takie żądanie realizowane jest tylko w zakresie, który możliwy jest pod względem technicznym.

Kodowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako dostawcy strony, na niniejszej stronie zastosowano kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można poznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z frazy “http://” na “https:// i na podstawie symbolu kłódki w linii Państwa przeglądarki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest uaktywnione, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, skasowanie i korekta
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie macie Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i w razie konieczności prawo do korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Państwu prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie tej problematyki możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionujecie Państwo poprawnośćzapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy nieco czasu, na skontrolowanie takiego zastrzeżenia. Na czas przeprowadzania niniejszej kontroli przysługuje Państwu prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli do przetwarzania Państwa danych osobowychdoszło/dochodzi bezprawnie, to możecie Państwo zamiast skasowania domagać się ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danychosobowych, ale są one Państwu potrzebne do realizacji, obrony lub podnoszeniaroszczeń prawnych, zamiast skasowania danych przysługuje Państwu prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli składany jest sprzeciw zgodny z art. 21,ustęp 1 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], należy rozważyćPaństwa i nasze interesy. Do momentu ustalenia kwestii wyższości interesów jednej ze stron przysługuje Państwu prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jeżeli ograniczyliście Państwo przetwarzanie danych osobowych, to dane - abstrahując od ich zapisania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu podnoszenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich.

Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym
Wyraża się sprzeciw dotyczący wykorzystywania danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku wynikającego z zasad Impressum, w celu przesyłania niejednoznacznie żądanej reklamy i materiałów informacyjnych. Użytkownicy strony zastrzegają jednoznacznie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania informacji reklamowych, których się nie domagali, przykładowo w postaci spamu.


3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo przewidziany pełnomocnik ds. ochrony danych
W naszym przedsiębiorstwie powołany został pełnomocnik ds. ochrony danych.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstancja
Telefon: 07531 584 799 0
e-mail: datenschutz.hiwin@bbcomsecure.de


4. Ustalanie danych na naszej stronie Web

Cookies (ciasteczka)
Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Rolą ciasteczek jest dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkownika, jej uatrakcyjnienie i zabezpieczenie. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które wprowadzane są do Państwa komputera i zapisywane w przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są automatycznie kasowane. Inne ciasteczka pozostają zapisane u Państwa na urządzeniu końcowym do momentu, gdy zostaną przez Państwa skasowane. Te ciasteczka umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek, a ciasteczka tylko w pojedynczym przypadku pozwolą na przyjęcie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczą ich przyjmowanie, a także uaktywnią automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Ciasteczka, które konieczne są do realizacji elektronicznej procedury komunikacji lub do przygotowania określonych, przez Państwa wymaganych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), zapisywane są na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest zapisywanie ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego przygotowania oferowanych przez siebie usług. O ile zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy Państwa zachowania w Internecie), traktowane są one odrębnie w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Pliki Log serwera
Dostawca stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach Log serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ przeglądarki i jej wersja
 • stosowany system operacyjny
 • referrer URL
 • nazwa hosta komputera, z którego następujewejście
 • godzina przesłania zapytania z serwera
 • adres IP


Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Ustalanie danych realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawy strony Web jest technicznie bezbłędna prezentacja i optymalizacja niniejszej strony Web - w tym celu muszą zostać ustalone pliki Log serwera.

Formularz kontaktowy
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub serwis oddzwaniania, Państwa dane z formularza kontaktowego, wraz z podanymi przed Państwa danymi kontaktowymi, są zapisywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Niniejszych danych nie przekazujemy innym bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które zrealizowane zostały do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania, wycofacie swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy - zwłaszcza terminy dotyczące przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą mailową, telefonicznie lub faksem
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami drogą mailową, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie, wraz z wszystkimi powiązanymi w nim danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zapisywane i przetwarzane są przez nas w celu realizacji Państwa zapytania. Niniejszych danych nie przekazujemy innym bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], o ile Państwa zapytanie powiązane jest z realizacją umowy lub w celu przeprowadzenia przedwstępnych środków umownych. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych oparte jest na Państwa zgodzie (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]) i / lub na naszym uprawnionym interesie (art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], gdyż posiadamy uprawniony interes w efektywnym przetwarzaniu pytań kierowanych do nas.

Dane przesłane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania, wycofacie swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa sprawy). Bezwzględnie obowiązujące przepisy - zwłaszcza ustawowe terminy dotyczące przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na naszej stronie Web
Na naszej stronie Web można się zarejestrować, co pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji na tej stronie. Podane w trakcie rejestracji dane wykorzystujemy w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której zostaliście Państwo zarejestrowani. Dane obowiązkowe, konieczne przy rejestracji, muszą być podane w wersji kompletnej. W innym przypadku rejestracja zostanie odrzucona.

W zakresie istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub w przypadku koniecznych zmian technicznych wykorzystujemy adres e-mail, podany w trakcie rejestracji, do poinformowania Państwa o zaistniałych zmianach.

Przetwarzanie danych podanych w w trakcie rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które właśnie zostały zrealizowane, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane ustalone w trakcie rejestracji są przez nas przechowywane dopóki jesteście Państwo zarejestrowani na naszej stronie i następnie zostają skasowane. Ustawowe przepisy dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (danych klientów i umowy)
Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, gdy konieczne jest to w celu uzasadnienia, przygotowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane stałe). Podstawę w tym zakresie stanowi art. 6,  ustęp 1, litera b DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi skorzystania z danej usługi lub jej rozliczenia.

Dane klientów i umowy, zapisane przez Państwa, pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania, wycofacie swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zlecenia). Państwa dane zapisujemy i wykorzystujemy jeszcze przez stosowny czas po zakończeniu zlecenia, aby móc Państwa na bieżąco informować o naszych usługach i ofertach oraz przekazywać Państwu odpowiednie informacje. Taka procedura realizowana jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest możliwość informowania swoich klientów, także po zakończeniu umowy, o swoich ofertach i usługach. Bezwzględnie obowiązujące przepisy - zwłaszcza terminy dotyczące przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepu online, handlowców i wysyłki towaruPrzekazujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, w szczególności przedsiębiorstwu, któremu powierzamy dostawę towaru lub instytucji bankowej, której zlecamy realizację płatności. Dane nie są przekazywane dalej lub są przekazywane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to jednoznaczną zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa jednoznacznej zgody, przykładowo w celach reklamowych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 1, ustęp 6, litera b DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w zakresie usług lub treści przekazywanych drogą cyfrową
Przekazujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, w szczególności instytucji bankowej, której zlecamy realizację płatności.

Dane nie są przekazywane dalej lub są przekazywane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to jednoznaczną zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa jednoznacznej zgody, przykładowo w celach reklamowych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 1, ustęp 6, litera b DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych], który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.


5. Media społecznościowe

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe
Prowadzimy publiczne profile w portalach społecznościowych. Dalej w tekście dostępne są informacje na temat portali społecznościowych, z których korzystamy.

Portale społecznościowe takie, jak Facebook, Xing itp. mogą przeważnie szczegółowo analizować zachowania użytkowników odwiedzających ich strony lub strony z treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami „Lubię to” lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych pociąga za sobą szereg procesów przetwarzania objętych ochroną danych, tzn.:

 • Gdy logujesz się na swoim koncie w portaluspołecznościowym i odwiedzasz nasz profil, operator portalu społecznościowegomoże przyporządkować tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Twoje dane osobowe mogą ewentualnie zostać zapisane także wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta na danym portalu społecznościowym. Zapisywanie danych odbywa się wtedy np. przez pliki cookie zachowywane na Twoim urządzeniu lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.
 • Przy pomocy uzyskanych w ten sposób danychoperatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkownikówzawierające ich preferencje i zainteresowania. Dzięki temu w ramach i poza danym profilem w portalu społecznościowym mogą być wyświetlane reklamy odpowiadające ich zainteresowaniom. Jeśli posiadasz konto na danym portalu społecznościowym, odpowiadające Twoim zainteresowaniom reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.


Proszę pamiętać także o tym, że nie możemy zweryfikować wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od portalu może zatem ewentualnie dochodzić do dalszego przetwarzania danych przez ich operatorów. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w warunkach użytkowania i regulaminie ochrony danych danego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna
Nasze profile w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie nam możliwie dużej widoczności w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Inicjowane przez portale społecznościowe procesy analityczne mają ewentualnie inne podstawy prawne, o których mają obowiązek informować ich operatorzy (np. wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz dochodzenie praw
Jeśli odwiedzasz któryś z naszych profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), jesteśmy wraz z operatorem tego portalu społecznościowego odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych, do których dochodzi na skutek Twojej wizyty. Możesz dochodzić swoich praw (w zakresie informowania, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przekazywania danych i skarg) zasadniczo u nas, jak i u operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Proszę pamiętać o tym, że mimo wspólnej odpowiedzialności z operatorem portalu społecznościowego, nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości zalezą zasadniczo od polityki danego operatora portalu.

Czas przechowywania danych
Zapisywane bezpośrednio przez nas dane uzyskiwane przez nasz profil w mediach społecznościowych są usuwane z naszego systemu, jak tylko nie ma zastosowania cel ich przechowywania, gdy użytkownik poprosi o ich usunięcie, wycofa swoją zgodę na ich przechowywanie lub nie ma zastosowania cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika aż do ich usunięcia. Obowiązujące regulacje prawne, w szczególności w odniesieniu do czasu przechowywania danych, pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które zostały zapisane przez operatorów portali społecznościowych do celów własnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat proszę zwrócić się bezpośrednio do operatora danego portalu społecznościowego (są one przykładowo zawarte w oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Informacje na temat portali społecznościowych

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Oferentem tego portalu społecznościowego jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikat potwierdzający przestrzeganie standardów zawartych w Tarczy Prywatności UE-USA.

Zawarliśmy z Facebookiem porozumienie dotyczące wspólnej odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych (Controller Addendum). W porozumieniu tym ustalono, za które procesy przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my, a za które Facebook, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę na Facebooku. Treść porozumienia dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Oczywiście możesz samodzielnie zmienić w swoim koncie ustawienia dot. reklam. W tym celu wystarczy kliknąć na poniższy link i się zalogować: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegółowe informacje zawarto w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Wtyczki Facebook (plugins) (przycisk Like & Share)
Z naszą stroną Web zintegrowane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Wtyczki Facebook można rozpoznać za pomocą logo Facebook lub przycisku Like („Lubię to”) na naszej stronie. Zestawienie wtyczek Facebook dostępne jest na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

W trakcie wizyty na naszej stronie poprzez wtyczkę następuje bezpośrednie połączenie Państwa przeglądarki z serwerem Facebook. Facebook uzyskuje dzięki temu informację, że Państwo odwiedziliście naszą stronę internetową. W razie zalogowania na Państwa koncie Facebook i naciśnięciu przycisku „Lubię to” można powiązać poprzez link treści naszych stron na Państwa profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przyporządkowywać wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy dotyczącej treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez serwis społecznościowy Facebook. Dalsze informacje w tym zakresie dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Facebook na stronie: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli chcecie Państwo uniknąć przyporządkowywania przez Facebook wizyty na naszych stronach do Państwa konta użytkownika, należy wylogować się z Państwa konta użytkownika w serwisie Facebook.

Stosowanie wtyczek Facebook realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest możliwość jak najszerszej prezentacji i obecności w mediach społecznościowych.

Wtyczka XING
Nasza strona Web wykorzystuje funkcje serwisu społecznościowego XING. Oferentem jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

W przypadku każdej wizyty na naszych stronach Web, które zawierają funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą, nie następuje jednakże zapisywanie danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP lub inne postępowanie dotyczące użytkowania strony.

Stosowanie wtyczek XING realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest możliwość jak najszerszej prezentacji i obecności w mediach społecznościowych. Dalsze informacje na temat ochrony danych i funkcji przycisku XING Share dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych XING, na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


6. Narzędzia analizy i reklama

Google AnalyticsTa strona Web wykorzystuje funkcje usługi analizy Web Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google-Analytics i wykorzystywanie narzędzi analizy realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f  DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest analiza zachowania użytkowników, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Anonimowość IP
Na tej stronie Web uaktywniona została funkcja anonimowości IP. W związku z tym Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie dostawcy tej strony Web Google wykorzystuje te informacje do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz dla innych usług, powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Browser Plugin (wtyczki przeglądarki)
Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez cookies i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych
Możecie Państwo zapobiec ustalaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Wprowadzane jest ciasteczko Opt-Out, które w przypadku kolejnych wizyt na tej stronie Web zapobiegnie ustalaniu Państwa danych: Dezaktywowanie Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opracowywanie zlecenia
Zawarliśmy umowę z Google, dotyczącą opracowywania danych zlecenia i w pełni przestrzegamy surowych przepisów ustalonych przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych w trakcie procedur realizowanych z firmą Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics
Ta strona Web stosuje funkcję „cech demograficznych” Google Analytics. Na tej podstawie mogą być sporządzane sprawozdania, które zawierają wypowiedzi dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy  ukierunkowanej na interesy firmy Google oraz z danych, dotyczących odwiedzających, pochodzących od oferentów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Możecie Państwo w każdym momencie dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia dla reklam na Państwa koncie Google lub zakazać pobierania Państwa danych firmie Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych”.

Google Analytics Remarketing
Nasze strony Web wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w powiązaniu z funkcjami wykraczającymi poza urządzenia Google AdWords i Google DoubleClick. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala na powiązanie utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing reklamowych grup docelowych z funkcjami wykraczającymi poza urządzenie Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu mogą być wyświetlane także na innym z Państwa urządzeń końcowych (np. tablecie lub komputerze) dopasowane do Państwa, spersonalizowane informacje reklamowe, powiązane z zainteresowaniami, zależne od Państwa wcześniejszego zachowania i metody serfowania na urządzeniu końcowym (np. telefon komórkowy).

Jeżeli udzielicie Państwo stosownej zgody, firma Google łączy w tym celu informacje dotyczące Państwa pobytu na stronie i aplikacje z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym z urządzeń końcowych, z którego nastąpi rejestracja na Państwa konto Google, włączane są takie same spersonalizowane informacje reklamowe.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics ustala identyfikatory użytkownika, autoryzowane przez Google, które łączone są tymczasowo z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowana i sporządzenia grup docelowych dla wskazywania reklam wykraczających poza urządzenie.

Można sprzeciwić się wykraczającej poza urządzenie funkcji Remarketing/Targeting, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na koncie Google; w tym celu należy kliknąć poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Pobieranie ustalonych danych na Państwa koncie Google realizowane jest wyłączanie na podstawie Państwa zgody, która składana lub odwoływana jest w firmie Google (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). W przypadku procedur powiązanych z ustalaniem danych, które nie są zapisywane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadacie Państwo konta Google lub przedłożyliście Państwo stosowny sprzeciw) ustalanie danych realizowane jest na mocy art. 6, ustęp 1, litera f  DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]. Uprawniony interes wynika z tego, że operator strony Web zainteresowany jest anonimową analizą odwiedzających stronę Web w celach reklamowych tej strony Web.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


7. Newsletter

Dane Newsletter
Jeżeli chcecie Państwo pobierać Newsletter, oferowany na tej stronie Web, konieczne jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzacie się na otrzymywanie Newsletter. Dalsze dane nie są pobierane lub są podawane dobrowolnie. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu Newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). W każdym momencie możecie Państwo odwołać zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz wykorzystywanie tych danych do wysyłki Newsletter, korzystając przykładowo z linku „Skasowanie” w Newsletter. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które właśnie zostały zrealizowane, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane podane przez Państwa w celu pobierania Newsletter zapisywane są przez nas do momentu pobierania przez Państwa Newsletter i zostają skasowane po rezygnacji z pobierania Newsletter. Dane, które zostały u nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkostwa) pozostają nienaruszone.


8. Plugins i Tools (wtyczki i narzędzia)

YouTube
Nasza strona Web wykorzystuje wtyczki strony YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w poszerzonym trybie ochrony danych. Ten tryb - zgodnie z twierdzeniem YouTube - powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę, zanim nie obejrzą oni video. Rozszerzony tryb ochrony danych nie oznacza jednakże, że dalsze przekazywanie danych do partnerów YouTube jest bezwzględnie wykluczone. YouTube - niezależnie od tego, czy oglądacie Państwo film video - nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

W momencie uruchomienia filmu video YouTube na naszej stronie Web tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube informuje, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Jeżeli jesteście Państwo zalogowali na swoim koncie YouTube, umożliwiacie Państwo YouTube przyporządkowywanie serfowania internetowego bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Takiej procedurze można zapobiec wylogowując się z Państwa konta YouTube.

Poza tym YuoTube może po uruchomieniu video zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne ciasteczka. Za pomocą tych ciasteczek YuoTube może otrzymywać informacje dotyczące osób odwiedzających naszą stronę Web. Te informacje wykorzystywane są między innymi do sporządzania statystyk, poprawy prezentacji strony i do zapobiegania próbom oszustw.  Ciasteczka zachowywane są na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania.

W trakcie uruchamiania video YouTube mogą być wyzwalane inne procedury dotyczące przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z YouTube realizowane jest w interesie efektywnej prezentacji naszych ofert Online. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych].

Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zendesk
Do opracowywania zapytań użytkowników wykorzystujemy system CRM Zendesk. Oferentem jest Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Korzystamy z funkcji Zendesk w celu przyspieszenia i uefektywnienia opracowywania Państwa zapytań. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest uprawniony interes, wynikający z art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Zendesk posiada certyfikat Privacy-Shield amerykańskiego oferenta i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania prawa do ochrony danych, obowiązującego w UE. Oprócz tego zawarliśmy z Zendesk umowę dotyczącą opracowywania zleceń (Data Processing Agreement, DPA). Gwarantuje to, że Zendesk wykorzystuje dane użytkowników tylko w ramach norm UE dotyczących ochrony danych, wyłącznie do opracowywania zleceń i nie przekazuje tych danych osobom trzecim.

Można wysyłać zapytania tylko z podaniem adresu e-mail i bez podawania nazwiska.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na opracowywanie Państwa zapytania za pomocą Zendesk, można porozumiewać się z nami droga mailową, telefonicznie lub poprzez faks.

Dalsze informacje dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Korzystanie z programu Chat Zopim
W celu usprawnienia komunikacji z osobami odwiedzającymi naszą stronę korzystamy z programu Chat „Zopim” firmy Zendesk, Inc., (“Zendesk”).

Jeżeli chcielibyście Państwo skierować do nas jakieś pytania dotyczące naszych produktów, naszej strony Web, naszego przedsiębiorstwa to można porozumieć się z nami za pomocą okna chatu Zopim. Na stronie pojawia się informacja, czy aktualnie ktoś jest dostępny online i udzieli Państwu odpowiedzi od razu. Jeżeli nikt nie jest dostępny online, można pozostawić dla nas wiadomość w oknie chatu, a Państwa problem zostanie rozwiązany najszybciej jak to będzie możliwe. Wszyscy odwiedzający nasze strony identyfikowani są za pomocą ich adresu IP i aktualnie odwiedzanej strony. Adres IP staje się zanonimizowany. Zopim stosuje ciasteczka i ciasteczka Flash, które pozwalają na spersonalizowanie korzystania z naszych serwisów online.

Informacje stworzone przez ciasteczka, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej (wraz z zanonimizowanym adresem IP) przekazywane są na serwer Zendesk w USA, gdzie są zapisywane. Na czas korzystania zapisujemy na dysku twardym charakterystyczny numer ID i czas logowania za pomocą zakodowanego ciasteczka. To ciasteczko umożliwia Państwu przechodzenie ze strony na stronę, bez konieczności ponownego logowania się na każdej z nich. W momencie wylogowania, stosowane ciasteczka zostają skasowane. Przeprowadzone rozmowy na chacie są protokołowane i zapisywane. Można zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie możecie Państwo w pełnym zakresie korzystać z wszelkich informacji naszej strony Web.

Szczegóły dotyczące wykorzystywania danych osobowych i informacje w zakresie pobierania i wykorzystywania danych w Zopim dostępne są w informacjach dotyczących ochrony danych firmy Zopim na stronie: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.