text.skipToContent text.skipToNavigation


1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene informatie
Hierna vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de hiernavolgende verklaring over gegevensbescherming.
Verzamelen van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in de afdruk op deze website.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Eerst en vooral kunnen wij uw gegevens verzamelen omdat u die aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos weergegeven wordt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Wat zijn uw rechten in verband met uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen de gegevens te verbeteren, te blokkeren of te wissen. Wilt u meer informatie in verband met deze en andere vragen over de bescherming van uw gegevens, neemt u dan contact op met ons op! Het adres vindt u in het colofon. Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens zou worden beperkt. Details vindt u in de privacyverklaring onder "Het recht om de verwerking te beperken".
Analysetools en tools aangeboden door derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; uw surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de hiernavolgende verklaring over gegevensbescherming.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe u dat kunt doen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en conform de bepalingen van deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Deze verklaring over gegevensbescherming legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) altijd een heikel punt is, qua beveiliging. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Opmerking over de verantwoordelijke instantie:
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
HIWIN Ltd.  
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Telefoon: 0049 (0) 781 93278 0
E-mail: info@hiwin.de
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).
Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking
Heel wat processen van gegevensverwerkingen kunnen alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebeuren. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons een eenvoudige kennisgeving via e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.
Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 GDPR)
Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f GDPR, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring over gegevensbescherming. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 GDPR).
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor doeleinden van direct marketing (bezwaar volgens art. 21 lid 2 GDPR).
Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de GDPR-bepalingen hebben de betrokken personen het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht om bezwaar aan te tekenen laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverminderd van kracht.
Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming (zonder aanspraak op volledigheid of nauwkeurigheid) en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een machineleesbaar formaat aan uzelf of aan derden te laten overhandigen. Indien u om de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.
SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke zaken zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitant van de site toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- , resp. de TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.
Informatie, blokkering, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, hebt u eveneens het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te wissen. Wilt u meer weten over deze vragen of hebt u nog vragen over persoonlijke gegevens? Neemt u dan even contact met ons op. U vindt het adres in het colofon.
Recht op beperking van de verwerking
U mag vragen dat de verwerking van uw gegevens beperkt zou worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:
 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt in plaats van de gegevens te laten verwijderen.
 • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken in plaats van ze te verwijderen.
 • Als u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 GDPR, moeten u uw belangen tegen de onze worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan – uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of nog met het oog op het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.
Bezwaar tegen reclame-e-mails
Hiermee wordt bezwaar aangetekend tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefoon: 07531 584 799 0
E-mail: datenschutz.hiwin@bbcomsecure.de

4. Het verzamelen van gegevens op onze website
Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst, u alleen in individuele gevallen cookies kunt toestaan, u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden, voor zover ze opgeslagen zijn, apart behandeld in deze uitleg over gegevensbeveiliging.
Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het gaat hierbij om:
 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • URL van de verwijzer
 • hostnaam van de toegangscomputer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.
Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het volstaat dan om ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking.
Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevulde gegevens totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.
Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b GDPR indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f GDPR), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.
Wij bewaren de gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.
Aanmelden op deze website
U kunt zich op onze website aanmelden om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen in het kader van de aanbieding of de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die bij het aanmelden wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt, anders wordt uw aanmelding geweigerd.
In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze diensten of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij u informeren via het e-mailadres dat u opgaf bij de aanmelding.
De verwerking van de gegevens die verstrekt werden bij de aanmelding is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Het volstaat dan om ons per e-mail een informele kennisgeving toe te sturen. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.
Wij slaan de gegevens die u opgaf bij de aanmelding op zolang u op onze website bent aangemeld. Daarna worden ze weer verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming, de inhoud of de wijzigingen van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker een factuur te sturen.
Wij bewaren de door u opgeslagen klant- en contractgegevens totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of totdat het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw bestelling verwerkt is). Wij bewaren en gebruiken uw gegevens ook gedurende een redelijke termijn na het plaatsen van de bestelling om u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen en om u hierover te informeren. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang om zijn klanten ook na afloop van het contract te informeren over zijn aanbiedingen en diensten. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.
Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlineshops, dealers en verzending van goederen
Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de ondernemingen die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betalingen. Verder worden er geen gegevens overgedragen, tenzij u uitdrukkelijk met een dergelijke overdracht zou hebben ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.
Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud
Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling.
Verder worden er geen gegevens overgedragen, tenzij u uitdrukkelijk met een dergelijke overdracht zou hebben ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

5. Social media
Gegevensverwerking via social media
Wij onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De door ons gebruikte sociale netwerken vindt u hieronder.
Sociale netwerken zoals Facebook, Xing enz. kunnen uw gebruikersgedrag in principe uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde content (bv. Vind ik leuk-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Door onze profielen op sociale media te bezoeken, worden tal van verwerkingen geregistreerd die relevant zijn voor gegevensbescherming. Bijvoorbeeld:
 • Wanneer u bent ingelogd op uw account en onze profielen op social media bezoekt, kan de aanbieder van de social media dit bezoek toevoegen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde omstandigheden echter ook worden geregistreerd wanneer u niet bent ingelogd of geen account bij het respectieve portaal hebt. Deze registratie van gegevens gebeurt in dit geval bijvoorbeeld via cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.
 • Met behulp van de zo geregistreerde gegevens kunnen de aanbieders van social media gebruikersprofielen aanmaken, waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Zo kunnen zij u gepersonaliseerde reclame op basis van uw interesses bezorgen, zowel op als buiten de sociale media. Hebt u een account op een sociaal netwerk, kan deze gepersonaliseerde reclame op alle apparaten waarop u ingelogd bent of was, worden weergegeven.

Gelieve er ook op te letten dat wij niet alle verwerkingsprocessen op social media kunnen registreren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen hierdoor evt. bijkomende verwerkingen plaatsvinden door de aanbieders van social media. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de respectieve aanbieders van social media.
Rechtsgrond
Onze strategie voor social media moet een zo ruim mogelijke aanwezigheid om het internet verzekeren. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f) AVG. De door de sociale netwerken uitgevoerde analyseprocessen zijn evt. gebaseerd op andere rechtsgronden die door de aanbieders van sociale netwerken moeten worden opgegeven (bv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 a) AVG).
Verwerkingsverantwoordelijke en verkook van rechten
Wanneer u een van onze profielen op social media (bv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking tijdens dit bezoek. U kunt uw rechten (inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) in principe zowel tegenover ons als tegenover de aanbieder van de social media (bv. tegenover Facebook) uitoefenen.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij ondanks deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de aanbieders van social media, niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerking van deze aanbieders. Onze mogelijkheden zijn afhankelijk van de respectieve privacypolicy’s.
Opslagduur
De onmiddellijk door ons via social media verzamelde gegevens worden door onze systemen gewist zodra het doeleinde van de opslag wegvalt, u ons vraagt uw gegevens te wissen, u uw toestemming om uw gegevens op te slaan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze wist. Dwingende wettelijke bepalingen – bv. opslagtermijnen – blijven bestaan.
Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die aanbieders van social media hebben opgeslagen voor eigen doeleinden. Meer details hierover vindt u rechtstreeks bij de aanbieders van de sociale netwerken (bv. in hun privacyverklaring, zie hieronder).
De verschillende sociale netwerken
Facebook
Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook heeft een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield.
Wij hebben met Facebook een overeenkomst afgesloten over de gezamenlijk verantwoordelijkheid bij gegevensverwerking (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke verwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn, wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
U kunt uw instellingen voor advertenties zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Meer details vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Facebook plugins (Vind ik leuk- & Delenknop)
Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de facebookserver. Facebook wordt op de hoogte gebracht dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de facebookknop "Vind ik leuk" klikt terwijl u op uw facebookaccount bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw facebookprofiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoeken van onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.
Als u niet wilt dat uw facebookbezoeken aan onze pagina's aan uw facebookgebruikersaccount kunnen worden gekoppeld, moet u uit uw facebookgebruikersaccount uitloggen.
De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6, lid 1, onder f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de social media.
XING-plugin
Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.
Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt er een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Er worden daarbij voor zover wij weten geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Zo worden er meer bepaald geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geëvalueerd.
De XING-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6, lid 1, onder f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de social media. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share knop is te vinden in XING's Privacy Policy op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analyse-instrumenten en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De aan de hand van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgemaakt naar de servers van Google in de Verenigde Staten, en wordt daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 lid 1 letter f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
IP-anonimisering
Op deze website hebben we de IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
Browser-pluginU kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser op een bepaalde manier in te stellen, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.
Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Deactiveer Google Analytics.
Voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics gebruikersgegevens gebruikt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Opdrachtafhandeling
Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren daarbij volledig de strenge eisen voor gegevensbescherming, opgelegd door de Duitse autoriteiten, bij het gebruik van Google Analytics.
Demografische kenmerken van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Die laat toe om rapporten op te stellen die uitspraken bevatten over de leeftijd, de sekse en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van de voor de gebruiker interessante advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens" in het algemeen verbieden.
Google Analytics Remarketing
Onze sites maken gebruik van de Google Analytics Remarketingfunctie, in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Met deze functie kunt u reclamedoelen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing koppelen aan de cross-devicefuncties van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen voor u interessante, gepersonaliseerde reclameboodschappen, aangepast in functie van uw vroegere gebruik en surfgedrag op de ene terminal (bv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere terminals (bv. tablet of pc).
Als u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.
Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics gebruikers-ID's met Google-authenticatie die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertising.
U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame in uw Google-account door deze link te volgen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
De gegevens die in uw Google-account worden verzameld, worden uitsluitend verzameld op basis van uw toestemming, die u kunt geven aan of herroepen bij Google (art. 6, lid 1, onder a GDPR). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op Art. 6 lid 1 letter f GDPR. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website voor reclamedoeleinden belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website.
Meer informatie en het privacybeleid vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

7. Nieuwsbrief
Nieuwsbriefgegevens
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden.
De gegevens in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.
Wij bewaren de gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

8. Plugins en tools
YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-website. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van You Tube sluit evenwel niet noodzakelijkerwijs uit dat gegevens aan YouTube-partners worden doorgegeven. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.
Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Zo weet de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, laat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.
Indien nodig kunnen er na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in gang worden gezet waar wij geen controle over hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f GDPR.
Meer informatie over privacy vindt u op YouTube in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Zendesk
Wij gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De leverancier is Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.
Wij gebruiken Zendesk om uw aanvragen snel en efficiënt te verwerken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR.
Zendesk is erkend als U.S. Privacy Shield provider en heeft zich verplicht om de privacywetgeving van de EU na te leven. Bovendien hebben we een overeenkomst voor gegevensverwerking (GVO) met Zendesk ondertekend. Dit garandeert dat Zendesk de gebruikersgegevens alleen gebruikt om verzoeken te verwerken, conform de EU-normen voor gegevensbescherming en dat het deze verzoeken niet doorgeeft aan derden.
U kunt vragen sturen met alleen de vermelding van het e-mailadres en zonder informatie over uw naam.
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw aanvraag door Zendesk, kunt u ook met ons communiceren via e-mail, telefoon of fax.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/
Gebruik van het chatprogramma Zopim
We gebruiken het Zopim chatprogramma van Zendesk, Inc. ("Zendesk") om de communicatie met bezoekers van onze pagina's te verbeteren.
Hebt u vragen over onze producten, onze website of ons bedrijf, kunt u ons een bericht sturen via het chatvenster van Zopim. U krijgt te zien of er op dat moment iemand online is om u direct te antwoorden. Als dit niet het geval is, kunt u alsnog een bericht achterlaten en beantwoorden wij uw verzoek zo spoedig mogelijk. Alle bezoekers van onze pagina's worden geregistreerd met hun IP-adres en de momenteel bezochte pagina. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. Zopim gebruikt cookies en flash cookies om u in staat te stellen het online gebruik van onze dienst te personaliseren.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw anonieme IP-adres) wordt overgedragen aan Zendesk die deze informatie op servers in de Verenigde Staten opslaat. Wij slaan het unieke ID-nummer en het tijdstip waarop u zich aanmeldt in een versleutelde cookie op uw harde schijf op voor de duur van uw gebruik. Met deze cookie kunt u van pagina naar pagina op onze website gaan zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden op elke pagina. Wanneer u zich afmeldt, worden de cookies van uw computer verwijderd. De uitgevoerde chats worden geregistreerd en opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser op een bepaalde manier in te stellen, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
Voor details over hoe Zopim met uw persoonlijke gegevens omgaat en voor informatie over hoe Zopim die informatie verzamelt en gebruikt, zie het privacybeleid van Zendesk op https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/